Algemene voorwaarden

Enfaeridion Energy Stones  maakt deel uit van Enfaeridion en is gespecialiseerd in de advisering en verkoop van (half) edelstenen, kristallen, mineralen, edelsteensieraden en aanverwante producten op het gebied van toepassing van edelsteentherapie.

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Enfaeridion  en consumenten, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel. 
Door uw bestelling geeft u als consument te kennen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Enfaeridion Energy Stones heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor gevolgen van tekst fouten kan Enfaeridion Energy Stones geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De leverings- en betalingsvoorwaarden van Enfaeridion Energy Stones zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar. 
Niets van de website van Enfaeridion Energy Stones mag door derden zonder toestemming van Enfaeridion Energy Stones gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan: 
Enfaeridion Energy Stones 
eigendom van A.C.A.M. Breugelmans-Luysterburg
Galatheseweg 10a 
3256LE Achthuizen 
KvK-nummer: 24429912
BTW-identificatienummer: NL001708868B96

Zonder uitdrukkelijke, vooraf gegeven, schriftelijke toestemming van Enfaeridion Energy Stones is het niet toegestaan tekst- en beeldmateriaal te kopiëren, te verplaatsen of te bewaren voor welk doel dan ook. 
Het is niet toegestaan onze site te framen. Enfaeridion Energy Stones acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op enige site die is gelinked van of naar deze site.


Aanbod & Conformiteit 

Enfaeridion Energy Stones heeft gepoogd de aangeboden goederen en fotografisch beeldmateriaal duidelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en zo volledig mogelijke informatie te geven voor zover redelijkheid dat vereist zodat het voor u als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroeping recht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities. Echter, de informatie in (internet) catalogi, afbeeldingen en tekeningen, alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Enfaeridion Energy Stones, kunnen niet worden gezien als een aanbod, maar als een uitnodiging van Enfaeridion Energy Stones aan u als consument om een aanbod te doen. 
Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. 

Enfaeridion Energy Stones staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 


Zichttermijn 

Na het verstrijken van de in Nederland wettelijk vastgestelde zichttermijn van veertien (14) dagen wordt de koopovereenkomst bindend, tenzij u aangeeft de producten te willen retourneren. de producten. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om de producten in goede staat (ongebruikt en in originele staat verpakt) terug te zenden. Tijdens de zichttermijn heeft u dus een herroeping recht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Dit geldt niet voor producten die op bestelling worden gemaakt, hierbij is het koopcontract meteen bindend. Als producten vóór het verstrijken van de retourzendingstermijn worden geretourneerd, wordt het aankoop bedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten teruggestort op uw rekening. De verzendkosten van de retourzending blijven voor rekening van de klant. 
Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. 


Veiligheid & Privacy 

Enfaeridion Energy Stones treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen. 

Enfaeridion Energy Stones bewaart geen creditcard of betalingsgegevens. 
Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven. 


Overeenkomst 

Enfaeridion Energy Stones kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u als consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Enfaeridion Energy Stones is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. 
Enfaeridion Energy Stones zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken: 
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroeping recht gebruik kan maken; het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan; de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties. 


Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 


Prijs 

De tussen Enfaeridion Energy Stones en u als consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. 
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst. 
Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij: 
de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of; de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 


Bestelling 

Leveranties van producten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Enfaeridion Energy Stones en u als consument anders is overeengekomen. 
Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail. 

Enfaeridion Energy Stones zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, over het algemeen binnen 1-5 werkdagen, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan, over het algemeen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. U heeft in dat geval altijd het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 
Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Enfaeridion Energy Stones zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, of zal de overeenkomst worden ontbonden op uw initiatief, of dat van Enfaeridion Energy Stones. Vóór de verzending zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Enfaeridion Energy Stones. 

Alle door Enfaeridion Energy Stones geleverde goederen blijven eigendom van Enfaeridion Energy Stones totdat volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven. 

Wat als er iets mis gaat met mijn bestelling? 
Mocht uw bestelling na een redelijke termijn (5 werkdagen) nog niet afgeleverd zijn, of er gaat iets anders mis, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen het probleem dan onderzoeken en u zo snel mogelijk berichten.
Houd u daarbij alstublieft rekening met een periode van maximaal 30 dagen, aangezien de post bezorger tijd nodig heeft om een onderzoek in te stellen. Betaling 

Betaalwijze: 
* iDEAL (Mollie Payment via uw eigen bank)
* Paypal 
* Bank overschrijving op  t.n.v. Enfaeridion Energy Stones te Achthuizen
                                                 IBAN:  NL16 INGB 0004 5584 41
                                                 BIC:    INGBNL2A       

U als consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Enfaeridion Energy Stones te melden. 
In geval van wanbetaling heeft Enfaeridion Energy Stones behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

De betaling dient binnen 14-dagen op de rekening van Enfaeridion Energy Stones te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan wordt aangenomen dat u de bestelling niet meer wenst te ontvangen en wordt de order geannuleerd. 


Geschillen 
Op overeenkomsten tussen Enfaeridion Energy Stones en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


Verzending & kosten 

Nederland & België: 
Bij standaard verzending binnen Nederland worden € 2,75 inclusief 21 % BTW (in enveloppe) of € 6,75 inclusief 21 % BTW (in pakketje) aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. De zending wordt over het algemeen binnen 7 werkdagen (na betaling) geleverd. 

Buiten Nederland & België: 
Bij standaard verzending buiten Nederland en België worden € 2,95 (priority in enveloppe) of vanaf € 13,95 (Internationaal pakket plus) aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Er kan alleen voor priority verzending in enveloppe gekozen worden bij bestellingen tot € 30,-.
De verzending wordt geleverd na betaling. De zending kan door de douane afhandeling vertraging oplopen. 

Algemeen: 
Er kan een toeslag gelden voor bepaalde artikelen in verband met uitzonderlijk gewicht/formaat. Dit staat dan bij het product vermeld. 
Verzending van uw bestelling vindt plaats (gemiddeld binnen 1-2 werkdagen) na ontvangst van uw betaling. Bij bestellingen onder rembours is dit binnen 1-2 werkdagen na de orderbevestiging. 
De meeste artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Voor sommige artikelen geldt een langere levertijd en kan het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Een aantal artikelen wordt pas vervaardigd nadat een bestelling is geplaatst. In dat geval staat dit duidelijk bij het artikel vermeld. U krijgt daarvan ook, in de regel binnen 1-2 werkdagen, maar altijd binnen 14 dagen, bericht en houdt Enfaeridion Energy Stones uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, berichten wij u en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. 
Wanneer u bij aflevering van de bestelling niet thuis bent dan ontvangt u van DHL of PostNL een afhaalbericht voor het zelf afhalen van de bestelling. Wordt een zending niet tijdig opgehaald (binnen 3 weken) dan wordt deze aan Enfaeridion Energy Stones teruggezonden. De kosten van deze retourzending worden bij u in rekening gebracht. 


Garanties 

Indien van toepassing, gelden alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door Enfaeridion Energy Stones geleverde producten onverkort voor u als afnemer van onze producten. 


Klachten & Vragen 

Mocht u niet tevreden zijn over een levering of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op de volgende wijzen: 
Telefonisch: 06 1664 9333 / 06 2275 3999
Schriftelijk: Enfaeridion Energy Stones, Galatheseweg 10a, 3256LE Achthuizen 
Per e-mail: Enfaeridionwebshop@gmail.nl
Contactpersonen zijn: mevr. A.C.A.M. Breugelmans-Luysterburg en dhr.M.J.A. Breugelmans